sprzedaż • mieszkanie


kujawsko-pomorskie • Aleksandrów Kujawski • Lipowa


63 950 PLN
14 927 €
12 902 £
16 634 $
  • 25
2 558 zł
597 €
516 £
665 $
za m²

1 pokój • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 43 położonego w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Lipowej 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski1. Podstawa prawna

Art. 13, art 37 ust. 1, art 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z poźn.zm.), Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego.2. Przedmiot sprzedaży

W granicach działki nr 5/4 mapa 25 o powierzchni 0,1844 ha, objętej księgą wieczystą KW WL1A/00029604/8 zlokalizowany jest budynek mieszkalny Lipowa 3.Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 43 położony w budynku przy ulicy Lipowa 3 w Aleksandrowie Kujawskim o powierzchni 25,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2738/219957 części w nieruchomości wspólnej.Przedmiotowy lokal znajduje się na III piętrze 4-piętrowego, 50-lokalowego wyżej opisanego budynku. Lokal składa się z pokoju, łazienki, przedpokoju z aneksem kuchennym. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowa, kanalizacyjną. Ogrzewanie z kotłowni zbiorczej. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 1,98 m2.3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.4. Forma przetargu

Przetarg ustny nieograniczony.5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

63.950,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.6. Termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8 pokój nr 116 o godzinie 11.00.7. Wadium

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyżej określonej kwocie do dnia 12 listopada 2019 roku w formie pieniężnej w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Nr 51 9537 0000 20010017 9735 0006 (za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu).Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

8. Informacje dodatkowe:

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:

okazania dowodu wniesienia wadium,

okazania dowodu tożsamości,

złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej aktualny wyciąg z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw.

Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.

W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie), jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego, winien złożyć stosowne oświadczeni o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Regulamin i dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 106 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, tel. 54 282 68 29.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, na stronie internetowej Urzędu: http//www.aleksandrowkujawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Monitorze Urzędowym.Aleksandrów Kujawski 08.10.2019 r.

Burmistrz Miasta Aleksandrowa KujawskiegoKontakt:
Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski
tel: 54 282 68 29

  • powierzchnia: 25 m2
  • piętro: 3 piętro
  • liczba pięter w budynku: 3 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pokój
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek