sprzedaż • działka • budowlana


kujawsko-pomorskie • Grudziądz


950 000 PLN
221 740 €
191 661 £
247 107 $
  • 17 886
53 zł
12 €
11 £
14 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 10 grudnia 2019 r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz,

położonej w Grudziądzu:

Lp.

Położenie

nieruchomości

w Grudziądzu

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga Wieczysta

Cena wywoławcza

w tym 23 % podatek VAT

Wysokość wadium


Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol U).

W terenie dopuszcza się funkcje związane z: kulturą, nauką i oświatą, służbą zdrowia (w tym wszelkiego rodzaju usługi medyczne), opieką społeczną i socjalną, administracyjną, zakwaterowaniem turystycznym (hotel, motel, pensjonat), biura i obiekty konferencyjne, handel z ograniczeniem powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

W terenie zakazuje się lokalizacji usług związanych z: spopielaniem zwłok, rozrywką (np. dom weselny), prowadzeniem warsztatów rzemieślniczych, skupem metali i tworzyw sztucznych, usługą związaną z kamieniarstwem, kowalstwem, stacją obsługi i napraw pojazdów, myjnią samochodową, stacją paliw oraz usługą handlu dotyczącego sprzedaży: materiałów budowlanych oraz surowców energetycznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków.
W ramach funkcji usługowej w terenie dopuszcza się wydzielenie jednego mieszkania służbowego dla właściciela działki, wyłącznie w ramach budynku usługowego.
Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem przepisów odrębnych, za wyjątkiem obiektów inwestycji celu publicznego w szczególności infrastruktury technicznej.


1.


ul. Wojciecha Kossaka


8/41.7886 ha


145


TO1U/00003125/4


950.000,00 złotych


177.642,28 złote


190.000,00 złotych

Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka (Uchwała Nr XXVI/70/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.09.2016r. - Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. poz. 3401 z dnia 07.10.2016 r.).


W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm).


Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały zaznaczone maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy.


Nieruchomość położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Strefy Krawędziowej Doliny Wisły” w związku z tym, w zachodniej części terenu występują ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy wynikający z przepisów odrębnych.


Nakazuje się przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wod. - kan. W pasie drogowym ul. Kossaka przebiega sieć wodociągowa Ø160mm oraz ciśnieniowa sieć kanalizacji sanitarnej Ø160mm. W celu określenia technicznych możliwości i warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, wskazując ilości zapotrzebowania na wodę oraz ilości i rodzaj odprowadzanych ścieków.


Przez teren nieruchomości przebiegają czynne urządzenia elektroenergetyczne będące w eksploatacji ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Toruniu, tj.: elektroenergetyczne linie napowietrzne SN-15kV i nN-0,4kV oraz kable elektroenergetyczne nN-0,4kV. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. W przypadku ewentualnej przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej dla własnych potrzeb, nabywca nieruchomości dokona tego na własny koszt, zgodnie z warunkami ustalonymi przez dysponenta sieci. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem mocy przyłączeniowej oraz planem zagospodarowania działki.


Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.


Dostęp do drogi publicznej bezpośrednio z ul. Kossaka. Lokalizację zjazdu należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu.


W ewidencji gruntów i budynków, grunty nieruchomości określone zostały jako pastwiska trwałe PsIV, PsV, PsVI oraz grunty orne RVI, które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić opłaty z tego tytułu.


Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy - 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy - 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do księgi wieczystej jako obciążenie nieruchomości.Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301.

Pierwszy przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 23.09.2019 r.,W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - Wydział Finansowy - Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 00006902 0085 9652.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

dowód wpłaty wadium w formie papierowej,
w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku wspólników spółki cywilnej - umowę spółki, aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynność związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”.Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.

Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: (56) 45-10-277

  • powierzchnia: 17886 m2
  • powierzchnia działki: 17886 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek