sprzedaż • działka • budowlana


kujawsko-pomorskie • Grudziądz


1 050 000 PLN
245 081 €
211 836 £
273 118 $
  • 16 819
62 zł
15 €
13 £
16 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 grudnia 2019 r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz,

położonej w Grudziądzu:Lp.

Położenie nieruchomości
w Grudziądzu

Księga
Wieczysta

Powierzchnia

Nr działki

Obręb

Cena wywoławcza

w tym 23 % podatek VAT

Wysokość wadium

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod funkcję usług handlu oraz gastronomii (symbol 9U-H/U-G)

- powierzchnia sprzedażowa obiektu handlowego nie większa niż 1000m2;

- powierzchnia użytkowa sali konsumpcyjnej obiektu gastronomicznego nie większa niż 200m2 (ok. 120 miejsc);

- w przypadku realizacji obydwu funkcji, w jednym lub kilku budynkach ich łączna powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 2500m2.

1.

ul. Warszawska

TO1U/00018942/5

1.6819 ha

dz. nr 21/799

118

1.050.000,00

złotych

196.341,46 złotych

157.500,00

złotych

Uwagi:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Warszawską, Polskich Skrzydeł, ogrodami działkowymi i granicą administracyjną miasta, zwanego dalej „Warszawska - Polskich Skrzydeł”, zatwierdzony Uchwałą Nr IX/80/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 89, poz. 1422).

Obszar objęty w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w granicach:

- obszaru najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - wyznaczonego według atlasu hydrologicznego Polski;

- strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla m. Grudziądza;

- gruntów pochodzenia organicznego o trudnych warunkach geologicznych.

W związku z położeniem terenu w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych na terenie objętym planem należy stosować się odpowiednio do Rozporządzenia Nr 2/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu, Województwo Kujawsko - Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 41 z dnia 30 marca 2006. Poz. 688).2. Ze względu na położenie obszaru na gruntach bagiennych, mułowo - torfowych na podkładzie z gytii jeziornej należy szczegółowo ustalić warunki geologiczno - inżynierskie lokalizacji obiektów budowlanych.3. Dopuszcza się zmiany w ukształtowaniu powierzchni nieruchomości, a w szczególności podniesienie rzędnej terenu do maksymalnej wysokości 23,5m n.p.m. w celu optymalnego wykorzystania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem oraz z zasadami ochrony interesów osób trzecich:

- masy ziemne lub skalne nadkładane (nasypy), usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy w pierwszej kolejności zagospodarować do rekultywacji i prowadzenia prac ziemnych w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w pkt. 1;

- dla nieruchomości należy opracować kompleksową dokumentację projektową ukształtowania terenu, robót ziemnych i zagospodarowania mas ziemnych;

- istniejące lub nowopowstałe skarpy należy zabezpieczyć przed osuwaniem się na tereny sąsiednie a w szczególności na utwardzone powierzchnie jezdni i ciągów pieszych lub rowerowych w wyznaczonych planem terenach komunikacyjnych.


4. Dla terenu nieruchomości i jej bezpośredniego sąsiedztwa wykonana została dokumentacja geotechniczna dla oceny przydatności terenu pod planowaną zabudowę. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że na nieruchomości występują skomplikowane warunki gruntowe, co wynika z występowania gruntów słabonośnych o dużej miąższości oraz występowania naporowych wód gruntowych w warstwie wodonośnej zbudowanej z piasków drobnych o cechach kurzawkowych. Pod względem fizjograficznym na terenie nieruchomości występują niekorzystne warunki gruntowo - wodne dla planowanej zabudowy, nie ma warunków do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. Posadowienie obiektów budowlanych możliwe jest w sposób pośredni np. na palach, studniach lub na gruncie wzmocnionym. Można też rozważyć możliwość wymiany gruntów słabonośnych na grunty nośne przy uwzględnieniu wpływu tego przedsięwzięcia na sąsiednie tereny. Wysoki poziom wód gruntowych będzie stanowić utrudnienia podczas robót ziemnych i instalacyjno - montażowych, stąd należy przewidzieć okresowe odwodnienia. Zalecane jest podniesienie istniejącego poziomu terenu o ok. 1,0 metr do poziomu istniejącej drogi ul. Warszawskiej. Dla potrzeb projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych należy wykonać uzupełniające badania geotechniczne.


5. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do przetargu osoby zapoznały się z lokalizacją nieruchomości w terenie oraz dokumentacją geotechniczną dostępną w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 312).


6. Teren nieruchomości oraz budynki na nim zlokalizowane odpowiednio do swojego przeznaczenia powinny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną. Obowiązuje zakaz budowy indywidualnych ujęć wody i systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków, chyba że rodzaj prowadzonej działalności wymaga oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Istnieje nakaz podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.


7. W celu określenia możliwości i warunków podłączenia nieruchomości do sieci wod. - kan. należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółki z o.o. w Grudziądzu.


8. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.


9. Przez teren nieruchomości przebiega czynna elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV i kabel elektroenergetyczny oraz zlokalizowane są dwa słupy elektroenergetyczne. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne pozostają w eksploatacji ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Toruniu. W przypadku ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej dla własnych potrzeb, nabywca dokona tego zgodnie z warunkami ustalonymi przez dysponenta sieci. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem mocy przyłączeniowej oraz planem zagospodarowania nieruchomości.


10. Orange Polska S.A. zastrzega możliwość wystąpienia na terenie nieruchomości niezinwentaryzowanych urządzeń i kabli telekomunikacyjnych, wyłączonych z eksploatacji.


11. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.).


12. Dostęp do drogi publicznej nastąpi istniejącym zjazdem z ulicy Warszawskiej a następnie przez część nieruchomości stanowiącej działki nr 21/520 i nr 21/800 w obr. 118.W tym celu zostanie ustanowiona służebność gruntowa za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3.120,00 złotych + należny podatek VAT 23% w kwocie 717,60 złotych (łącznie: 3.837,60 złotych) płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności.


13. OPEC SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posiada możliwości techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, przyszłych obiektów zlokalizowanych na w/w terenie.


Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy - 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy - 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).

W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży - powyższe prawo zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie.Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301.Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został w dniu 23.09.2019 r.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 00006902 0085 9652.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

dowód wpłaty wadium w formie papierowej,
w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „sprzedaż nieruchomości”.Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.

Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: (56) 45-10-277

  • powierzchnia: 16819 m2
  • powierzchnia działki: 16819 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek