sprzedaż • działka • budowlana


kujawsko-pomorskie • Grudziądz • Czarnieckiego


160 000 PLN
37 395 €
32 336 £
42 070 $
  • 1 225
131 zł
31 €
26 £
34 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony,

organizowany w dniu 22 maja 2019 r.

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,

stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

położonej w Grudziądzu:

UWAGI!

1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza, zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/51/83 WRN w Toruniu z dnia 30 marca 1983 r. (Dz.Urz. Województwa Toruńskiego z 1983 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) z dniem 31.12.2003 r. utracił obowiązującą moc. Obecnie gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza (Uchwała Nr LIII/911/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 czerwca 1998 r. zmiany Uchwały: Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia

25 kwietnia 2007 r., Nr VII/31/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011 r. oraz Nr XXVI/96/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012 r.) nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.2. Dla nieruchomość została wydana Decyzja nr 16/2017 r. z dnia 12.04.2017r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - handlowego.3. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.4. OPEC - SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posiada możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Decyzja o podłączeniu do sieci poprzedzona zostanie analizą techniczno - ekonomiczną.5. W gruncie nieruchomość przebiegają czynne kable elektroenergetyczne będące w eksploatacji ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem mocy przyłączeniowej i planem zagospodarowania nieruchomości.6. Na terenie nieruchomości (w gruncie) znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna - kanalizacja kablowa Orange Polska S.A. oraz Netia S.A.7. W gruncie nieruchomość przebiega czynna sieć kanalizacji sanitarnej Dn200mm, stanowiąca odpływ ścieków bytowo - socjalnych z budynków wielorodzinnych położonych w Grudziądzu przy ul. Bora Komorowskiego nr 7-9-11 oraz ul. Bora Komorowskiego nr 1-5-7. Sieć ta nie stanowi własności MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu i nie jest przez Spółkę eksploatowana. Uzgodnień dot. tej sieci należy dokonywać z zarządcami budynków tj. Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądz oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.8. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są sieci wod. - kan. W celu określenia możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wod. - kan., inwestor winien wystąpić z wnioskiem do MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków.9. Dostęp do drogi publicznej - ul. Czarnieckiego dla nieruchomości, nastąpi przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 10/30 w obr. 96, zapisaną w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018863/7, istniejącym zjazdem a następnie pasem gruntu o szerokości 4 metrów i długości 50 metrów biegnącym wzdłuż jej północnej granicy.

W tym celu, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/30 w obr. 96, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00018863/7, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa za wynagrodzeniem rocznym w wysokości 174,00 złote plus należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku.Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy/adaptacji - 2 lata od dnia nabycia nieruchomości, zakończenie budowy/adaptacji - 4 lata od dnia nabycia nieruchomości.

W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży - powyższe prawo zostanie wpisane do księgi wieczystej jako obciążenie.Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 14 maja 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 00006902 0085 9652.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 11.03.2019 r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

dowód wpłaty wadium w formie papierowej,
w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ustanowieniem służebności gruntowej w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278).Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”.Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: (56) 45-10-277

  • powierzchnia: 1225 m2
  • powierzchnia działki: 1225 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek