sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


kujawsko-pomorskie • Grudziądz • Kosynierów Gdyńskich


1 105 000 PLN
257 390 €
226 825 £
293 476 $
  • 950
1 163 zł
271 €
239 £
309 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,

stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz:


- Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej (1MW/U)

Lp.: 1

Położenie nieruchomości: ul. Kosynierów Gdyńskich 17

Nr działki: 37

Powierzchnia: 583 m2

Obręb: 43

Księga Wieczysta: TO1U/00001372/6

Cena wywoławcza: 1.105.000,00 zł

Wysokość wadium: 120.000,00 zł


Uwagi:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich (Uchwała Nr XLIII/134/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., poz. 5114 z dnia 07.12.2017 r.), zgodnie z którym, ustala się dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej łącznie lub rozdzielnie.

2. Kamienica z oficyną ujęta jest w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków. Objęta jest ochroną konserwatorską. Wszelkie prace o charakterze remontowo-budowlanym w budynku, należy uzgodnić z właściwym organem ochrony zabytków.

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się dla kamienicy z oficyną:

- nakaz zachowania historycznego wyglądu budynku w zakresie gabarytu, kształtu bryły oraz geometrii dachu, rodzaju i koloru pokrycia dachu, wystroju i kompozycji elewacji, w tym zachowania detalu architektonicznego, rozmieszczenia, wielkości, kształtu oraz proporcji historycznych otworów okiennych i drzwiowych,

- zakaz termomodernizacji elewacji zewnętrznych, z wyjątkiem docieplania oficyn przeznaczonych na cele mieszkaniowe, jeżeli nie naruszy to ich wartości zabytkowych ani wartości zabytkowych układu urbanistycznego Przedmieścia Kwidzyńskiego,

- dopuszczenie termomodernizacji realizowanych wewnątrz budynków,

- nakaz zachowania historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, albo w przypadku złego stanu technicznego stolarki okiennej lub drzwiowej bądź jej braku, nakaz przywrócenia według zachowanych historycznych egzemplarzy lub przekazów ikonograficznych na zasadzie odtworzenia w drewnie podziałów, kształtów, proporcji, profili poszczególnych elementów historycznej stolarki,

- nakaz zachowania lub przywrócenia historycznej kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacji,

- nakaz zachowania historycznego wystroju wnętrz zabytkowej zabudowy, w tym klatki schodowej z historyczną posadzką, stolarką, sztukaterią,

- dopuszczenie prowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków.

4. Do przyłącza wodociągowego obsługującego nieruchomość podłączona jest sąsiednia nieruchomość położona przy ul. Kosynierów Gdyńskich 15A, oznaczona jako działka nr 36/1 w obr. 43, na której zamontowany jest dodatkowy wodomierz - podlicznik.

5. Do przyłącza gazowego na nieruchomości podłączona jest sąsiednia nieruchomość położona przy ul. Kosynierów Gdyńskich 15A, oznaczona jako działka nr 36/1 w obr. 43, na której zamontowany jest licznik główny ją obsługujący.

6. W obrębie terenu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37 w obrębie 43 przy ul. Kosynierów Gdyńskich przebiegają czynne kable elektroenergetyczne nN-0,4kV będące w eksploatacji ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. Ewentualna przebudowa istniejących kabli elektroenergetycznych nN-0,4kV związana z planowanym sposobem zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości może nastąpić wyłącznie kosztem zainteresowanych na warunkach określonych przez ENERGA-OPERATOR S.A.

7. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614).


Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301.


W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 00006902 0085 9652.

Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.


Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został odpowiednio w dniu 06.09.2018 r. i w dniu 04.12.2018 r.


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium w formie papierowej,
- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.


W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.


W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).


Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”.


Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-274.Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: (56) 45-10-274

  • powierzchnia: 950 m2
  • powierzchnia działki: 583 m2
  • piętro: 2 piętro
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek