sprzedaż • działka • budowlana


kujawsko-pomorskie • Grudziądz • Mazowiecka


505 000 PLN
118 029 €
102 060 £
132 783 $
  • 6 464
78 zł
18 €
16 £
21 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 17 czerwca 2019 r.

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz,

położonych w Grudziądzu:


Uwagi:

1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta (Uchwała Nr XXXV/23/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29.03.2017 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r., poz. 1588), zgodnie z którym, nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów - symbole 39 U/P (poz. 1) i 41 U/P (poz. 2).

W terenie 39 U/P istnieje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.2. Dla nieruchomości opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu, z treścią której należy zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312).3. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.).4. OPEC - SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu nie posiada możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przyszłych obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach.5. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.6. Przez teren nieruchomości przebiegają: kable elektroenergetyczne SN 15kV (działki nr 23/14) oraz linie elektroenergetyczne SN 15kV (dz. nr 23/17 i 23/21) będące własnością i w eksploatacji ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania działek. W przypadku ewentualnej przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych dla własnych potrzeb, nabywcy dokonają tego na własny koszt, na warunkach podanych przez dysponenta sieci tj. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu.7. Przez teren nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/14, przebiega kabel elektroenergetyczny nie będący własnością ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu.8. W związku ze zbliżeniami nieruchomości do: istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV (dz. nr 23/14), oraz gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia DN250PN6,3MPa i DN200PN2,5MPa (dz. nr 23/17), lokalizacja zabudowy oraz zagospodarowania terenu w/w nieruchomości podlega uzgodnieniu z odpowiednimi dysponentami sieci. Wymienione sieci i urządzenia infrastruktury technicznej posiadają ochronne pasy techniczne oraz strefy ograniczonego użytkowania, przedstawione w koncepcji zagospodarowania terenu.9. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa Dn160/110mm przebiega w ulicy Droga Mazowiecka. Inwestorzy winni wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu z wnioskami o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.10. Istnieje nakaz przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W rejonie nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku miejskiej sieci zbiorczej dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników wybieralnych do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej;11. Na terenie działki nr 23/17, znajduje się zbiornik wodny.12. Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/21 stanowiącej wewnętrzna drogę dojazdową ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa, w celu zapewnienia dostępu do działki nr 23/18 - przewidzianej pod lokalizację stacji transformatorowej.13. Wewnętrzna droga dojazdowa, stanowiąca działkę nr 23/21 jest w części utwardzona kostką brukową. Nakłady poczynione na utwardzenie drogi nie stanowią własności gminy - miasto Grudziądz.14. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy z odległością od linii rozgraniczającej.15. Nieruchomości stanowiące działkę nr 23/17 oraz część działki nr 23/21 stanowią obszar zagrożony powodzią w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy lub zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem - 2 lata od dnia nabycia nieruchomości, zakończenie budowy lub zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem - 4 lata od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy lub zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości.Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10.00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - Wydział Finansowy - Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 00006902 0085 9652 i przedłożą dowód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przy wnoszeniu wadium, w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone zostały w dniu 14.03.2019 r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

dowód wpłaty wadium w formie papierowej,
w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce

„dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”.Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.

Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: (56) 45-10-277

  • powierzchnia: 6464 m2
  • powierzchnia działki: 6464 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek