sprzedaż • lokal komercyjny • magazyn


kujawsko-pomorskie • Grudziądz • Polskich Skrzydeł


28 000 PLN
6 523 €
5 861 £
7 417 $
  • 17
1 647 zł
384 €
345 £
436 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 10 stycznia 2019r.

na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa,

położonych w Grudziądzu:


Uwagi:

1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Warszawską, Polskich Skrzydeł, ogrodami działkowymi i granicą administracyjną miasta, zwanego dalej „Warszawska - Polskich Skrzydeł” (Uchwała Nr IX/80/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.05.2007 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 89, poz. 1422 z dnia 27.07.2007 r.) zgodnie z którym:

- nieruchomości oznaczone jako działki nr 21/306, 21/466, 21/467, 21/268, 21/269, 21/270, 21/271, 21/272 i 21/273 przeznaczone są pod funkcję komunikacyjną - garaże (murowane budynki garażowe - parterowe, szeregowe) - symbol 5K-G;

- dla nieruchomości stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną jako działki nr 31/383 oraz nr 21/390 obowiązują następujące przeznaczenia: tereny funkcji komunikacyjnej - garaży (symbol 5 K-G), funkcje komunikacyjne - drogi dojazdowe ogólnodostępne, drogi wewnętrzne i place manewrowe ( symbole: 2 DD, 4 KDW i 8 KDW/ZI/WS-Ro), tereny o funkcji infrastruktury technicznej (symbol 3IT) oraz tereny o funkcji zieleni izolacyjnej z wodami śródlądowymi ( rowem odwadniającym) symbol 6ZI/WS-Ro i 8 KDW/ZI/WS-Ro).

2. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614).


Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy - 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy - 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, Skarb Państwa zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości.


Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10:00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.

W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - Wydział Finansowy - Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 00006902 0085 9652 i przedłożą dowód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium w formie papierowej,
- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.


W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.


W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz.2278).


Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”.


Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-275.Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: (56) 45-10-275

  • powierzchnia: 17 m2
  • powierzchnia działki: 18 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek