• Nieruchomości woj. Kujawsko-Pomorskie

445 500 PLN (63 PLN/m²) na sprzedaż

Grudziądz, Ludwika Waryńskiego (Kujawsko-Pomorskie)

Działka inwestycyjna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia7032.00m²
 • Rodzaj Działka inwestycyjna
 • Cena 445 500 PLN
 • MiastoGrudziądz
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości,

stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz:


Lp.: 1.

Położenie nieruchomości: ul. Waryńskiego

Nr działki: 40/5, 41/9

Powierzchnia:
6.736 m2
296 m2
----------
7.032 m2

Obręb: 163

Księga Wieczysta:
TO1U/00032795/3
TO1U/00025048/0

Cena wywoławcza: 445.500,00 zł

w tym 23 % podatek VAT: 83.304,88 zł

Wysokość wadium: 45.000,00 zł


- Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 3U) oraz drogi wewnętrzne (symbol 05KDW).

wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 40/6 w obr. 163
o powierzchni 843 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00032795/3.

Uwagi:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej (Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 1119 z dnia 08.04.2015 r.).

2. Na terenie o funkcji 3U obowiązuje zakaz lokalizacji usług uciążliwych typu: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi i naprawy pojazdów, otwarte wolnostojące myjnie samochodowe, w ramach jednej działki budowlanej z usługami związanymi z: kulturą, nauką i oświatą, służbą zdrowia (w tym wszelkiego rodzaju usługami medycznymi), opieką społeczną i socjalną. Ponadto, obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych), za wyjątkiem obiektów inwestycji celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej.

3. Dostępność komunikacyjna z ul. Ludwika Waryńskiego.

4. Dostęp do drogi publicznej zagwarantowany został przez przepust prowadzący do drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 40/6.

5. Z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.) usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa kolejowego, tj. budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

6. Istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej DN225 mm i kanalizacyjnej sanitarnej DN200 mm istniejącej w ulicy Waryńskiego. W celu uzyskania warunków podłączenia do sieci nabywca powinien wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków.

7. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planami zagospodarowania działki i dokumentami stwierdzającymi tytuł prawny do terenu.

8. Przez działkę nr 40/5 przebiega trasa linii napowietrznej drutowej o numerze inwentarzowym XXXXXX900-W-ZCP z 1915 r., która jest własnością PKP Utrzymanie Sp. z o.o. Szerokość strefy ochronnej wynosi 1 m szerokości w każdą stronę od środka napowietrznej linii teletechnicznej.

9. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm, materiał PE, położonego w ul. Waryńskiego. Parametry techniczne przyłącza zostaną określone w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

10. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55).

11. Nieruchomość stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy IIIb i IVa, V (RIIIb, RIVa, RV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić z tego tytułu opłaty roczne i jednorazowa należność.

12. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301.


W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 06 listopada 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX652.

Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został w dniu 20.08.2020 r.


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.


W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.


W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).


Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza w zakładce „dla inwestorów” → sprzedaż nieruchomości.


Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. XXXXXXXXXX274.
Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: XXXXXXXXXX274

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 27736/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14002641

Mapa

Kujawsko-Pomorskie, Grudziądz, Ludwika Waryńskiego
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX274
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna z rynku wtórnego na sprzedaż Grudziądz Ludwika Waryńskiego

nieruchomosci-kujawsko-pom-24.pl / 14002641

Zdjęcie ogłoszenia - Ludwika Waryńskiego

445 500 PLN

63 zł/m²
Grudziądz, Ludwika Waryńskiego

AMK Portal

+48564510274

Główne cechy:

 • Powierzchnia 7032.00m²

Opis - Działka Inwestycyjna

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości,

stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz:


Lp.: 1.

Położenie nieruchomości: ul. Waryńskiego

Nr działki: 40/5, 41/9

Powierzchnia:
6.736 m2
296 m2
----------
7.032 m2

Obręb: 163

Księga Wieczysta:
TO1U/00032795/3
TO1U/00025048/0

Cena wywoławcza: 445.500,00 zł

w tym 23 % podatek VAT: 83.304,88 zł

Wysokość wadium: 45.000,00 zł


- Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 3U) oraz drogi wewnętrzne (symbol 05KDW).

wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 40/6 w obr. 163
o powierzchni 843 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00032795/3.

Uwagi:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej (Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 1119 z dnia 08.04.2015 r.).

2. Na terenie o funkcji 3U obowiązuje zakaz lokalizacji usług uciążliwych typu: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi i naprawy pojazdów, otwarte wolnostojące myjnie samochodowe, w ramach jednej działki budowlanej z usługami związanymi z: kulturą, nauką i oświatą, służbą zdrowia (w tym wszelkiego rodzaju usługami medycznymi), opieką społeczną i socjalną. Ponadto, obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych), za wyjątkiem obiektów inwestycji celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej.

3. Dostępność komunikacyjna z ul. Ludwika Waryńskiego.

4. Dostęp do drogi publicznej zagwarantowany został przez przepust prowadzący do drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 40/6.

5. Z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.) usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa kolejowego, tj. budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

6. Istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej DN225 mm i kanalizacyjnej sanitarnej DN200 mm istniejącej w ulicy Waryńskiego. W celu uzyskania warunków podłączenia do sieci nabywca powinien wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków.

7. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planami zagospodarowania działki i dokumentami stwierdzającymi tytuł prawny do terenu.

8. Przez działkę nr 40/5 przebiega trasa linii napowietrznej drutowej o numerze inwentarzowym XXXXXX900-W-ZCP z 1915 r., która jest własnością PKP Utrzymanie Sp. z o.o. Szerokość strefy ochronnej wynosi 1 m szerokości w każdą stronę od środka napowietrznej linii teletechnicznej.

9. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm, materiał PE, położonego w ul. Waryńskiego. Parametry techniczne przyłącza zostaną określone w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

10. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55).

11. Nieruchomość stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy IIIb i IVa, V (RIIIb, RIVa, RV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić z tego tytułu opłaty roczne i jednorazowa należność.

12. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301.


W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 06 listopada 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX652.

Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został w dniu 20.08.2020 r.


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.


W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.


W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).


Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza w zakładce „dla inwestorów” → sprzedaż nieruchomości.


Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. XXXXXXXXXX274.
Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: XXXXXXXXXX274


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 27736/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14002641